LITERATURA MONDO

Februaro 1923 — Dua jaro — Numero 2 (5)

Enhavo

Responda redaktoro: D-ro Teodoro Schwartz

Redakta komitato: Dro Kolomano de Kalocsay, Julio Baghy, Paŭlo de Lengyel, Paŭlo Balkányi, Adalberto Bayer

Nia kunlaborantaro: Louise Briggs (Armley), J. Grau Casas (Barcelona), F.E. Haine (Bruxelles), Nikolao Hohlov (Zagreb), Dro Emil Pfeffer (Wien), Ivan H. Krestanoff (Dresden), Paul Medem (Kaunas), Emma H. Osmond (London), M. Solovjev (Skoplje), Julio Werner, Dro Aleksandro Giesswein (Budapest), D-ro Leono Zamenhof (Varsovio)

Al la ĉefpaĝo

Retejestro: Roel Haveman.