Ĉi tiu enigmo originale aperis en la revuo Literatura Mondo en Julio 1925 (sur la enkonduka paĝo). La solvon vi trovos en la Septembra numero.

KRUCENIGMO V.

Ĉi tiu enigmo estas iom malfacila. Ĉu ni faru pli facilajn? La malkreskanta nombro de solvintoj krias — jes! Tamen, bonvolu pli persiste cerbumi!

En al enigmo ĉiuj Esp. vortoj estas radikoj (sen finaĵo).

Inter la solvontoj ni lotumos du libropremiojn.

Datlimo: la 15-a de aŭgusto.

HORIZONTALE

1. spico; 4. manĝebla fiŝo; 7. speco de voĉo; 9. speco de sporto; 10. verko de J.J. Rousseau; 12. per ĝi oni konstatas; 13. kontinentojn kunligas; 16. nutra materialo; 17. elmortinta amerika gento; 19. birdoj ŝatas ĝin plenigi; 23. eco de materio [ne ofic. vorto]; 24. bonodora kreskaĵo; 26. urbo punita de Dio; 28. malhelpas; 29. en bona societo regas; 30. vira vestopeco; 33. fama juna violon-artistino; 36. franca rivero; 37. aŭstralia birdo; 39. franca estetikisto-filozofo; 41. fizika esprimo: radiistoj ĝin konas; 42. korpoparto; 44. sen ĝi oni ne havus lanon; 45. Swift verkis famajn; 47. tre forta sento; 48. tragedio de Voltaire; 49. ĝin oni uzas ĉe la komenco kaj fino de la vivo; 50. latina konjunkcio, inverse: korpoparto; 51. ne ĉiu, kiu portas ĝin, bezonas ĝin; 52. prafortepiano [ne ofic. vorto]; 53. bongusta frukto. 54. depost Kristo ilia nombro kreskas.

VERTIKALE

1. unu el mitologiaj fratoj; 2. vorto preferata de Petro Stojan; 3. religia estro; 4. nordamerika lago; 5. lingvo de la Biblio; 6. nomo de bela frukto, ŝatata de Oscar Wilde; 8. senĉese ripetiĝas; 9. kampa birdo; 10. ĉiu homo estis iam...; 11. urbo grava por Esp.; 14. aktoro, oficisto malsame ĝin komprenas; 15. speco de prunto; loĝanto de parto de lando; 17. en grandaj aferoj ĝi estas granda merito; 18. la plej granda kapablo; 20. itala rivero; 21. tute ne nuntempa; 23. eco de materio [ne ofic. vorto]; 25. birdo, kiu krias sian nomon; 27. malagrabla vorto por esp. isto; 30. scienculo havas multan; 31. komenco de sudamerika urbnomo [du vortoj]; 32. speco de formiko; 33. delikata vestmaterialo; 34. la plej plorema patrino; 35. rivero en Aŭstrio; 36. aviadisto, rivalo de Blériot; 38. vintre oni ĝin portas; 40. nomo de multaj anglaj reĝoj; 42. malgranda, sed danĝera malamiko; 43. ne fermita ejo; 45. malnovmoda danco; 46. seninterrompa fluo.

La tekston enkomputiligis Roel Haveman.